Правни положения

 
     
 

Според условията на това лицензионно споразумение, потребителят напълно разбира и ясно се съгласява, че използването на продуктите и услугите на G2 е изцяло основано на риска отстрана на потребителя, и че потребителят ще носи пълната отговорност за евентални повреди в своята система или загуба на данни, в резултат от ползването на такива продукти, услуги или данни. Продуктите на G2 са предназначени за личната дискретна употреба на потребителя, ето защо не могат да бъдат възпроизвеждани или редистрибутирани без предварителното писмено съгласие на G2. Сорскодът се счита за собственост на G2, освен в случаите когато страните са се договорили и писмено съгласили за друго.

Потребителят разбира и се съгласява, че продуктите и услугите на G2 са предоставени във вида, в който са, т.е. G2 отказва всякаква отговорност, под какъвто и да е вид, нито изразен, нито подразбран, включително и, но без да се свежда само до, на каквито и да е гаранции за продаваемост, пригодност за определени цели, или непосегателство. G2 не дава никаква гаранция за резултатите, които може да се получат от ползването на нашите продукти или услуги.

G2 не може да бъде държан отговорен за никакви щети изобщо, и в частност за никакви специални, преки, косвени, случайни щети, последствия или наказателни действия от каквото и да е естество, които са резултат както от ползването,така и от невъзможността за ползване на продуктите и/или услугите на G2, включително и, но без да се свежда само до, щети от загуби на печалби, приходи, употреба, данни или други нематериални ценности, дори и ако е бил предупреден за възможността от подобни щети.

 
     
Начало | Обратна връзка | Новини | Правни положения |